Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową jest producentem odczynników do odczynu immunofluorescencji krętków w modyfikacji absorpcyjnej FTA-ABS:

 1. Antygen krętkowy
 2. Surowica przeciw ludzkim γ-globulinom
 3. Ultrasonat krętków Reitera

Modyfikacja absorbcyjna odczynu immunofluorescencji krętków (fluorescent treponemal antibody absorption test – FTA-ABS) jest odczynem swoistym, krętkowym. Odczyn ten jest powszechnie stosowany w weryfikacji serologicznego rozpoznania kiły i diagnostyce wczesnych okresów zakażenia.

 

probówki do badań

Zasada odczynu

Odczyn polega na zastosowaniu metody immunofluorescencji pośredniej. W pierwszym etapie przeprowadza się absorpcję badanej surowicy antygenami uzyskanymi z krętków hodowlanych (ultrasonat Treponema phagedenis biotyp Reiter). Pozwala to na usunięcie przeciwciał skierowanych przeciwko krętkom saprofitycznym, co znacznie zwiększa swoistość metody. W następnym etapie dochodzi do łączenia antygenu, czyli utrwalonych na szkiełku podstawowym krętków bladych z przeciwciałami zawartymi w surowicy chorych na kiłę. W kolejnej fazie, po dodaniu znakowanej izotiocyjanianem fluoresceiny surowicy przeciw γ-globulinowej, następuje połączenie powstałego kompleksu ze znakowanymi przeciwciałami skierowanymi przeciw ludzkim immunoglobulinom. Pozwala to na odczytanie wyników w mikroskopie fluorescencyjnym.

1. Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

 • opakowanie - ampułki o pojemności 2 ml,
 • zawiesina zawiera około 2x108 krętków Treponema pallidum szczep Nicholsa w 1 ml,
 • środek konserwujący - tiomersalat (0,01%),
 • preparat może być używany wyłącznie do diagnostyki in vitro,
 • przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC,
 • numer serii i data ważności zaznaczone na opakowaniu,
 • nie używać odczynnika po upływie daty ważności.

 

2. Surowica przeciw ludzkim γ-globulinom

 • opakowanie - ampułki o pojemności 1 ml,
 • surowica , znakowana izotiocyjanianem fluoresceiny (0,025%),
 • surowica stabilizowana gliceryną destylowaną w stosunku 1:1,
 • środek konserwujący - tiomersalat (0,01%),
 • miano surowicy jest zaznaczone na opakowaniu,
 • preparat może być używany wyłącznie do diagnostyki in vitro,
 • przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC,
 • numer serii i data ważności zaznaczone na opakowaniu,
 • nie używać odczynnika po upływie daty ważności.

 

3. Ultrasonat krętków Reitera (Treponema phagedenis biotyp Reiter)

 • opakowanie - ampułki o pojemności 1 ml,
 • zawiesina krętków niepatogennych, hodowlanych, poddanych działaniu ultradźwięków,
 • środek konserwujący - tiomersalat (0,01%),
 • preparat może być używany wyłącznie do diagnostyki in vitro,
 • przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC,
 • numer serii i data ważności zaznaczone na opakowaniu,
 • nie używać odczynnika po upływie daty ważności.

 

 

Reagents to Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test (FTA-ABS).

Reagents to detection anti-Treponema pallidum antibodies in human serum and cerebro-spinal fluid.

The medical devices to in vitro diagnostics are in conformity with the Directive 98/79/EC and are CE marked and eligible to be placed on the market in the Republic of Poland and in the other Member States of the European Community and in the EFTA Member States – parties to the Agreement on the European Economic Area.

1/ Anti-human γ-globulins serum

Anti-human γ-globulins, fluorescein-conjugated;

Quantity: 1 ml

Contains 0,01% thiomersalate as preservative

2/ Treponema phagedenis biotype Reiter

Ultrasonat of antigen Treponema phagedenis biotype Reiter, absorbent

Quantity: 1 ml

Contains 0,01% thiomersalate as preservative

3/ Treponema pallidum Nichols strain

Antigen Treponema pallidum Nichols strain

Quantity: 2 ml

Contains 0,01% thiomersalate as preservative